08.01.2015.

Šta je KVIR?


KVIR/QUEER, šta je to? Da li se KVIR odnosi samo na seksualnost?

Polne orijentacije se se kreću u okviru različitih formi na skali od od isključive heteroseksualnosti, preko biseksualnosti, do iskjučive homoseksualnosti. Danas postoji i naziv za osobe koje žive izvan normi heteroseksualne patrijarhalne zajednice: kvir (queer).
Pojam je ranije u engleskom jeziku korišćen kao pogrdan naziv za ne-heteroseksualne ljude, kao žargonski izraz sa homofobičnim prizvukom. Kasnije su ga LGBTTIQ osobe preuzele kako bi opisivale sebe. Termin je dragocen zato što označava prkos i obuhvata različitost (ne samo gejeva i lezbejki već i biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba) i heteroseksualne osobe koje sebe vide ili žive svoj život van hetero-patrijarhalnih normi. Teoretičarke ga koriste u izvornom obliku jer je pun konotacija koje je danas nemoguće prevesti bez velikog skupa reči.
Reč kvir se koristi za aktivizam i pokret, kao i za teorije koje propituju nametnute patrijarhalne norme, tradiciju i običaje, a afirmišu ličnu kreativnost u osmišljavanju sopstvene kulture, seksualnosti i životnih uslova (Jarić i Radović: Rečnik rodne ravnopravnosti : queer: 90, 127-128).
Kvir kao tendencija nudi novu perspektivu na izgradnju identiteta, prevazilaženjem postojećeg dualizma i podsećanjem na politički karakter društvene konstrukcije pola i roda, u skladu sa Fukoovom teorijom. Kao intelektualna struja kvir preispituje etiketiranje i polaže pravo na pluralitet identiteta, odbijajući zatvaranje u jedan, insistirajući na stalnog reorganizaciji kategorija i njihovoj poroznosti, fluidnosti. Zato kvir identitet nije definisan onime što jeste, već promenama (Serž Šomije, prema Roš: 2009, 88). 
Izrastajući iz feminističkih teorija koje su propitivale politiku identiteta – afroameričkog, postkolonijalnog, radikalnog feminizma queer se opirao fiksiranju identiteta kao nečeg što je čoveku dato. Identitet je individualni konstrukt na koji imaju uticaj različiti faktori, ali je pre svega konstrukt, a ne prirodno stanje. Usložnjavanje i umnožavanje identiteta vodi ka diversifikaciji rodnih uloga što treba da dovede do smanjivanja društvene opresije nad pojedincima/pojedinkama. Queer teorija propituje nametnute patrijarhalne norme, tradiciju, običaje, a afirmiše lično kreiranje životnih uslova, kulture i vlastite seksualnosti. Za queer osobe je bitno da ne postoji samorazumljiva, podrazumevajuća seksualnost i slepo sleđenje društvenih pravila vezanih za seksualnost (Jarić i Radović: Rečnik rodne ravnopravnosti : queer: 90, 127-128).


Na klipu koji je predstavljen ispod linka, mladi ljudi pokušavaju da objasne termin na svoj, duhovit način:

https://www.youtube.com/watch?v=TZQxAMXvnWQ

Нема коментара:

Постави коментар