04.03.2015.

Polne uloge i mentalno zdravlje

Kandido-Jakšić Maja nam predstavlja psihološke argumente za preispitivanje tradicionalnih, strogo definisanih, dihotomnih polnih ženskih i muških uloga, koje mogu da postanu izvor frustracija i da negativno utiču na mentalno zravlje. Kao alternativu, ona predlaže psihološku androginost. Androgine osobe u sebi spajaju psihološke osobine oba pola i istraživanja pokazuju da su mentalno zdravije, kreativnije, socijabilnije, antikonformisti...
Još jedan zanimljiv tekst sa sličnom temom je: Vuletić Maja (1985.): Androginost i merenje androginosti,  Psihologija br. 3/4, str. 49-54, Beograd
Ceo teskt možete pročitati na:
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/1995/0048-57059504315K.pdf

Sažetak:
U ovom radu analiziraju se tradicionalne muške i ženske polne uloge i njihova povezanost sa mentalnim zdravljem. Opšte je prihvaćeno shvatanje da osoba koja poseduje određene fizičke polne osobine u isto vreme mora posedovati i karakteristične feminine i maskuline psihološke crte i odgovarajuće polno ponašanje i da normalan razvoj ličnosti obavezno podrazumeva i pravilnu polnu identifikaciju. Nasuprot ovakvom shvatanju, u ovom radu se nastoji obrazložiti hipoteza da je stereotipna patrijarhalna podela na muške i ženske polne uloge represivna i da patrijarhalni, društveni i kulturni obrasci deluju pojačano u pravcu razvijanja psihičkih poremećaja preko strogo definisanih polnih uloga kod muškaraca i žena.

Ključne reči: 
polne uloge; polna diferencijacija; androginost
U o

Нема коментара:

Постави коментар