08.11.2015.

Pravna zaštita žrtava rodno zasnovanog nasilja u Srbiji

Pod ovim naslovom objedinjujem dva studentska teksta:
1. Žrtve rodno baziranog nasilja i njihova pravna zaštita u Srbiji: o muškom nasilju prema ženama Ivane Vučković, koji možete preuzeti odavde http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-6637/2008/1450-66370803111V.pdf

Predmet rada je muško nasilje prema ženama kao zločina iz mržnje, sagledanog sa feminističkog fenomenološko – etiološkog stanovišta; razmatrajući uticaj bazičnih pojava i koncepata kao što su rod, rodne uloge i socijalizacija, moć, patrijarhat i prava žena, kako na međunarodnom tako i na nacionalnom nivou, autorka analizira položaj žena žrtava muškog nasilja i njihovu pravnu zaštitu, posebno u Srbiji, dodajući kriminološkom i viktimološki aspekt sagledavanja problema.
            

2. Žrtve rodno baziranog nasilja i njihova pravna zaštita u Srbiji Predraga Popovića, koji možete preuzeti odavde http://www.vds.org.rs/file/tem0804.pdf

Autor se bavi različitim aspektima pravne zaštite žrtava rodno baziranog nasilja. Polazeći od pozitivnopravnog zakonodavstva u Srbiji, autor je obradio prekršajno-pravnu, porodično-pravnu (oblici nasilja i mere zaštite) te krivično-pravnu zaštitu žrtava (krivično delo nasilja u porodici, silovanja) uz detaljno objašnjenje postupka ostvarivanja zaštite. Pored toga, rad se delom bavi i mehanizmima institucionalne zaštite (policija, Centar za socijalni rad, zdravstvene ustanove i nevladine organizacije).
 


Нема коментара:

Постави коментар